Прескокнете до содржината

Развивање на патишта на иднината на Европа преку неформално учење со активни млади членови EYT DREAMLAND

Исто така, учеството на младите во политичкиот живот и граѓанското општество е од витално значење за постигнување на целта за јаглеродна неутрална Европа до 2050 година.Проектот D.R.E.A.M.LAND им дава можности на европските млади да дискутираат, помагајќи им да ја дизајнираат својата иднина. Нивното учество во политичкиот живот и граѓанското општество е од витално значење за постигнување на целта за јаглеродно неутрална Европа до 2050 година. Одржливоста на оваа цел може да се обезбеди со подигање на свеста на младите за политичката писменост, процесите на донесување одлуки и постигнување механизми за одлучување. Солидарноста и инклузивноста меѓу младите ќе бидат обезбедени со младинска мобилност, онлајн обука и други стратегиски алатки за комуникација. Исто така, совралувањето за разбирање на политичката писменост што треба да се стекне кај младите ќе помогне да се постигне „Поврзување на ЕУ со младите“, прва од европските младински цели на Европската унија.